نویسنده = یوسف بیگ زاده
طراحی و تبیین الگوی مطلوب بهبود بهره‌وری سازمانی در سازمان امور مالیاتی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 18-38

10.30510/psi.2022.359450.3891

خلیل اسماعیل زاده؛ فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی؛ یوسف بیگ زاده؛ جعفر بیک زاده