نویسنده = حسن خسروی
شفافیت ناظر بر مجریان انتخابات و فرایندهای اجرایی آن در نظام حقوقی ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4216-4237

10.30510/psi.2022.349404.3658

محمد اسماعیل اسدی؛ حسن خسروی؛ احمد رضا بهنیافر؛ علی پور قصاب امیری


بررسی تحلیلی ویژگی های دولت مدرن (رویکرد جامعه شناسی سیاسی در ایران)

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 123-136

10.30510/psi.2022.269606.1469

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ سید سعید میرمحمدی؛ بیژن عباسی؛ حسن خسروی


انسان محوری "آینده کار" در چالش با تکنولوژی

دوره 3، شماره 3، آذر 1399

10.30510/psi.2021.316742.2691

احمد یارمحمدی؛ فتح الله رحیمی؛ حسن خسروی


کار پایدار

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 829-848

10.30510/psi.2022.327413.3054

احمد یارمحمدی؛ فتح الله رحیمی؛ حسن خسروی