نویسنده = غفار زارعی
چالش‌های عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2534-2550

10.30510/psi.2022.336278.3310

سعید بیاری؛ علی محمد حقیقی (نویسنده مسئول)؛ غفار زارعی


تحلیلی بر نقش احزاب در توسعه سیاسی(مقایسه تطبیقی ایران و ترکیه)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 500-518

10.30510/psi.2022.322163.2883

فرزاد الماسی ورمله؛ علی محمد حقیقی؛ غفار زارعی


برآورد روش های افزایش قدرت نرم در بازیگری ایران و ترکیه در سوریه و عراق

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 698-723

10.30510/psi.2021.321335.2850

غلامعباس فدایی دولت؛ امین روان بد (نویسنده مسئول)؛ غفار زارعی