نویسنده = مجید خالق نیا
مطالعه اسنادی جامعه شناسی سیاسی و اجتماعی خراسان در جنگ اول جهانی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1088-1101

10.30510/psi.2021.235149.1166

مجید خالق نیا؛ منیژه صدری؛ یوسف متولی حقیقی؛ منیزه کاظمی راشد