نویسنده = پرویز علوی
نسبت سنجی نظریه مشروطه مشروعه شیخ فضل اله نوری با اندیشه سیاسی امام خمینی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 59-82

10.30510/psi.2021.253775.1323

داوود موسی پور؛ سید جواد میرقاسمی؛ پرویز علوی