نویسنده = علیرضا گلشنی
راهکارهای مقابله با قاچاق مواد مخدر ازدیدگاه سیاست گذاری عمومی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 3468-3485

10.30510/psi.2022.302867.2258

عباس داد محمدی؛ اسماعیل شفیعی؛ علیرضا گلشنی


اندیشه سیاسی غزالی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 471-482

10.30510/psi.2022.332500.3195

مریم نیکزاد چالشتری؛ علیرضا گلشنی؛ مرتضی اباذری


وضعیت سرمایۀ اجتماعی در ایران از نگاه صاحبنظران سیاسی و اجتماعی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 424-446

10.30510/psi.2022.246347.1243

یونس مقتدر؛ محمود کتابی؛ علیرضا گلشنی


چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 52-71

10.30510/psi.2022.243551.1225

نفیسه السادات قادری؛ علیرضا گلشنی؛ مسعود همت