نویسنده = حسن حیدری
بررسی مسیر رستگاری کارگزاران نظام اسلامی از دیدگاه امام علی(ع)

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2608-2622

10.30510/psi.2022.292940.1917

جلیل آلبوغبیش؛ سید حسام الدین حسینی؛ حسن حیدری


ریسک و نحوه مدیریت آن در راستای ارتقای بانکداری اسلامی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 387-412

10.30510/psi.2022.334160.3262

سلمان غبیشی؛ سید حسام الدین حسینی؛ حسن حیدری


بررسی کاربرد علم اجمالی در مباحث حدود، تعزیرات، قصاص، قتل ، دیات و امور مالی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2791-2805

10.30510/psi.2022.334156.3260

ناصر عامری؛ سید حسام الدین حسینی؛ حسن حیدری


فلسفه تحریم و تجریم تغییر مذهب در ایران

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 965-977

10.30510/psi.2023.334452.3276

منصور معتمدی زاده؛ سید حسام الدین حسینی؛ حسن حیدری


تکالیف کارگزاران نظام اسلامی و شاخص‌های آنان در فقه اهل‌البیت (ع)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1624-1637

10.30510/psi.2022.256087.1337

جلیل البوغبیش؛ سید حسام الدین حسینی؛ حسن حیدری