نویسنده = زهره دارائی
بررسی و تحلیل حق رأی زنان در اندیشه سیاسی اسلامی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 496-513

10.30510/psi.2022.256109.1338

زهره دارائی؛ محمدحسین ناظمی اشنی؛ طاهر علی محمدی