نویسنده = محمود اشرافی
واکاوی مفهوم حق، تسلط و مالکیت بر خویشتن و رابطه ی آن با خودکشی وامکان جرم انگاری آن

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3649-3670

10.30510/psi.2022.329062.3112

محمد حسین دانشفر؛ مسعود حیدری؛ محمود مالمیر؛ محمود اشرافی