نویسنده = هما داودی گرمارودی
مداخله ی مصلحت در جرم انگاری و حدود و ثغور آن

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 408-420

10.30510/psi.2022.267116.1446

منوچهر عبدالهی؛ هما داودی گرمارودی؛ امیر سماواتی پیروز