نویسنده = محمد ابراهیم شمس ناتری
بررسی تاثیر پولشویی بر فساد اداری(مورد مطالعه: استانداری آذربایجان غربی)

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1468-1485

10.30510/psi.2022.304298.2288

محمد ابراهیم شمس ناتری؛ فرشاد گل میرزایی