نویسنده = محمد عباس زاده
معناکاوی روابط اجتماعی و استقلال عملکردی سالمندان شهر تبریز

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1117-1133

10.30510/psi.2022.340358.3419

محمد عباس زاده؛ کمال کوهی؛ محمد مصطفی عبدی


بررسی تطبیقی فرهنگ سیاسی کشورهای منتخب جهان براساس سطح توسعه اجتماعی در سال 2020

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4158-4175

10.30510/psi.2022.296159.2024

محمد عباس زاده؛ خالید میارغنج؛ فاروق امین مظفری؛ جواد علی پور