نویسنده = محمدرضا باقرزاده
طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران(مطالعه کیفی)

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1732-1745

10.30510/psi.2022.289412.1788

ابراهیم سمیع پور گیری؛ مهرداد متانی؛ محمدرضا باقرزاده؛ مجتبی طبری