نویسنده = سید حسام الدین حسینی
ریسک و نحوه مدیریت آن در راستای ارتقای بانکداری اسلامی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 387-412

10.30510/psi.2022.334160.3262

سلمان غبیشی؛ سید حسام الدین حسینی؛ حسن حیدری


بررسی کاربرد علم اجمالی در مباحث حدود، تعزیرات، قصاص، قتل ، دیات و امور مالی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2791-2805

10.30510/psi.2022.334156.3260

ناصر عامری؛ سید حسام الدین حسینی؛ حسن حیدری


بررسی آثار قواعد فقهی حاکم بر تحقق اقتصاد مقاومتی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6441-6458

10.30510/psi.2022.360809.3931

محمدرضا حقیقی؛ فرج الله براتی؛ سید حسام الدین حسینی


فلسفه تحریم و تجریم تغییر مذهب در ایران

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 965-977

10.30510/psi.2023.334452.3276

منصور معتمدی زاده؛ سید حسام الدین حسینی؛ حسن حیدری