نویسنده = محمد حجت
بررسی تحلیلی علوم و فنون نظامی در بخش‌های حماسی منظومه‌های عاشقانة فارسی(قرن 6-4)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 626-655

10.30510/psi.2022.301920.2207

مرجان ابراهیمی کوهبنانی؛ مریم شایگان؛ محمد حجت