نویسنده = یزدان نصرتی
حمایت کیفری در قلمرو جرایم امنیتی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1779-1802

10.30510/psi.2022.288549.1773

بیژن نجفی؛ حسین شیخ الملوک؛ یزدان نصرتی