نویسنده = علیرضا مظلوم رهنی
تحلیل اعتبار آرا قطعیت یافته در فقه و حقوق با نگاهی به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 414-430

10.30510/psi.2022.333694.3275

جعفر گلدار؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی؛ علیرضا مظلوم رهنی


بررسی چالشهای حقوقی تحصیل و تملک اراضی در قراردادهای صنعت نفت و گاز

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 3365-3380

10.30510/psi.2022.349276.3644

حبیب قاسم زاده؛ علیرضا رجب زاده؛ علیرضا مظلوم رهنی


مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت در ایران و انگلستان

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 425-443

10.30510/psi.2022.304403.2297

امیرحسین کیانفخر؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی


بررسی و تحلیل مسئولیت کارمندان بانک در رویه قضایی

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 1498-1511

10.30510/psi.2022.341719.3447

علیرضا رجب زاده اصطباناتی؛ بختیار وطنی اجیرلو؛ علیرضا مظلوم رهنی


تحلیل تطبیقی مفهوم توقف در ورشکستگی در حقوق ایران، حقوق جدید فرانسه و انگلیس

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 2814-2837

10.30510/psi.2022.332074.3183

سمیرا هراتی قوی؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی


حقوق تطبیقی رویه‌های قضایی توقف در ایران، فرانسه و انگلیس

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 551-567

10.30510/psi.2022.302718.2241

سمیرا هراتی قوی؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی


مسئولیت مدنی ناشی از سیاست‌های مالی دولت در حقوق انگلستان

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 2930-2943

10.30510/psi.2021.293101.1923

امیرحسین کیانفخر؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده