نویسنده = نبی اله ایدر
تحلیل جامعه شناختی نقش مسئولیت پذیری شهروندان اهواز درمشارکت سیاسی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6178-6197

10.30510/psi.2022.293945.1950

مهران کریمیان؛ مهدی ادیبی سده؛ نبی اله ایدر