نویسنده = مسعود قاسمی
بررسی و تحلیل مسئولیت کیفری ایران در جرایم سایبری

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 895-914

10.30510/psi.2022.317226.2863

مهشید مهتابی؛ قباد کاظمی؛ مسعود قاسمی


علت وقوع جرایم در فضای سایبر

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2780-2792

10.30510/psi.2022.310155.2470

مهشید مهتابی؛ قباد کاظمی؛ مسعود قاسمی


حمایت از بزه‌دیدگان از دیدگاه پلیس

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1044-1069

10.30510/psi.2022.299714.2128

احسان فرهادی سمن بانی؛ اکبر وروایی؛ مسعود قاسمی


کیفرگذاری مبتنی بر مصلحت در مجازات‌های تعزیری

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 392-408

10.30510/psi.2022.296766.2033

مسیب جاوید مهر؛ مسعود قاسمی؛ اکبر وروایی


اصول متناظر براصل علنی بودن دادرسی در اسناد بین المللی و نظام حقوق بشر

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2895-2910

10.30510/psi.2022.357618.3868

مریم بیرانوند؛ مسعود قاسمی (نویسنده مسئول)؛ یزدان نصرتی


چالش های مجازات های جایگزین حبس در سیاست جنایی ایران در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3511-3528

10.30510/psi.2022.375161.4157

رضا دلفانی؛ مسعود قاسمی (نویسنده مسئول)؛ یزدان نصرتی


مسئولیت کیفری نقصان یافته جرایم اطفال و نوجوانان در سیاست جنایی ایران و نظام حقوقی انگلستان

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1777-1790

10.30510/psi.2022.350675.3694

کیانوش هادی پور؛ مسعود قاسمی (نویسنده مسئول)؛ یزدان نصرتی


مسئولیت کیفری نقصان یافته جرائم مجانین در سیاست جنایی ایران و نظام حقوقی انگلستان

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 821-834

10.30510/psi.2022.329808.3117

کیانوش هادی پور؛ مسعود قاسمی (نویسنده مسئول)؛ یزدان نصرتی