نویسنده = محمد مهدی موحدی
اولویت بندی شاخص‌های کلیدی موثر بر توسعه شبکه لجستیک شهری پایدار با رویکرد توسعه اجتماعی و نیروی انسانی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4741-4755

10.30510/psi.2022.297633.2063

جواد خمیس آبادی؛ محمد رضا کاباران زاد قدیم؛ حسنعلی آقاجانی کاسه گری؛ محمد مهدی موحدی