نویسنده = حسین خسروی
نقش ایرانیان در پیشرفت هنرِ موسیقی در دوره عباسیان(با رویکرد جایگاه اجتماعی موسیقی)

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 552-564

10.30510/psi.2022.332162.3186

عبدالکریم رستمی؛ علی الهامی؛ حسین خسروی؛ سهراب اسلامی


پیشگیری کیفری و غیرکیفری در حوزه جرایم مرتبط با نظام پولی و ارزی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1010-1025

10.30510/psi.2022.304677.2301

مرتضی رضایی؛ محمود قیوم زاده؛ حسین خسروی؛ امیر ملا محمدعلی