نویسنده = محمد صادقی
تحلیل تطبیقی مفهوم جهت و سبب در حقوق ایران و فرانسه و نقش آن در تعهدات یکجانبه

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4304-4326

10.30510/psi.2022.302711.2243

قاسم فیروزی فر؛ محمد صادقی؛ سید مهدی میر داداشی