نویسنده = سید ابوذر فلسفی زاده حقیقی
قرارداد بیع متقابل در صنعت نفت - گاز و نقش آن در سیاست گذاری های ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1538-1552

10.30510/psi.2022.306586.2368

فرزاد کریمی خنجری؛ سید ابوذر فلسفی زاده حقیقی؛ مهدی مددی؛ سینا نوروزعلی


جایگاه مصلحت اندیشی در مجازات مجرمین اقتصادی در سیاست جنایی ایران و فقه مبتنی بر جامعه شناسی سیاسی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5244-5261

10.30510/psi.2022.338494.3374

حسام سعیدی؛ سید ابوذر فلسفی زاده حقیقی؛ سیدسیاوش واحدی نودهی؛ محمدوریا خورده بینان