نویسنده = مهدی شیخ موحد
صیانت از قانون اساسی در ایران و آلمان: بانگاه ویژه به اصول جامعه شناختی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4733-4744

10.30510/psi.2022.306413.2363

حمید شاکری؛ مهدی شیخ موحد؛ روح اله رحیمی؛ بابک باصری