نویسنده = داود نصیران
مبانی فقهی نظام ثبت اسناد و املاک

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1487-1500

10.30510/psi.2022.309914.2457

امین حسینی؛ مسعود شیرانی؛ داود نصیران