نویسنده = مهدی خوش‌خطی
بررسی نقش مراکز دانشگاهی در سیاست‌گذاری عمومی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6041-6062

10.30510/psi.2022.320830.2836

سید رضا حسینی؛ سید فرشید جعفری پایبندی؛ مهدی خوش‌خطی


عدم تداوم نخستین احزاب سیاسی ایران عصر مشروطه در انطباق با نظریه لاپالومبارا و واینر

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 1342-1357

10.30510/psi.2022.334206.3284

حمیدرضا بهاری؛ بهمن کشاورز؛ اصغر پرتوی؛ مهدی خوش‌خطی


بررسی مقایسه ای تحولات اقتصادی ایران در دولت های هاشمی و پهلوی دوم بر اساس مدل داگلاس نورث

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 591-603

10.30510/psi.2023.380442.4224

امیر احمدزاده؛ بهمن کشاورز؛ مهدی خوش خطی؛ ابوالفضل لطفی زاده