نویسنده = مهدی باقری
شناسایی و تدوین عوامل و اجزائ الگوی خرسندی مشتریان با اجرای بهبود عملکرد سیستم هوشمند در گمرک

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3981-3999

10.30510/psi.2022.321810.2865

مهدی سعیدی؛ وحیدرضا میرابی؛ سراج الدین محبی؛ مهدی باقری