نویسنده = علی مهدی زاده اشرفی
مؤلفه های سرمایه اجتماعی در حوزه مدیریت دانش در بخش دولتی صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک ملت)

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401

10.30510/psi.2023.357156.3856

فرشته افتخارنژاد؛ مجید جهانگیرفرد؛ علی مهدی زاده اشرفی؛ تورج مجیبی


تحلیل و تبیین اجرای اصل حاکمیت قانون در جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی با استفاده از رهیافت نظریه بازی‌ها

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 79-114

10.30510/psi.2022.322114.2879

رضا وریج کاظمی؛ تورج مجیبی؛ علی مهدی زاده؛ امید پوربحری؛ مجید جهانگیرفرد