نویسنده = فرید محسنی
آسیب شناسی تعریف قانونی جرم

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1759-1787

10.30510/psi.2022.320280.2832

محسن دیبانژاد؛ فرید محسنی؛ ناصر قاسمی