کلیدواژه‌ها = مسئولیت کیفری
بررسی و تحلیل مسئولیت کیفری ایران در جرایم سایبری

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 895-914

10.30510/psi.2022.317226.2863

مهشید مهتابی؛ قباد کاظمی؛ مسعود قاسمی


جایگاه مسئولیت کیفری در ارتکاب تخلفات و جرایم ورزشی

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 2501-2516

10.30510/psi.2022.310822.2491

تورج کریم نیا؛ امیر سماواتی پیروز؛ داود کرمی


گونه های کیفردهی اشخاص حقوقی بزهکار در حقوق ایران و آمریکا

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 427-450

10.30510/psi.2022.317024.2706

حسن شهروی؛ محمد حسن حسنی؛ بهنام یوسفیان شوره دلی


مفهوم وشرایط اضطرار در مسئوو لیت مدنی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400

10.30510/psi.2022.253575.1319

ابراهیم قاسمی نژاد؛ احمد رضا بهنیافر؛ مهدی ذوالفقاری


تحلیل جامعه شناختی رفتارمجرمانه ومسئولیت کیفری

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 611-626

10.30510/psi.2021.265859.1435

هادی صداقت؛ اسماعیل عبدالهی؛ علی جمادی


مسئولیت کیفری اسلام در قبال تخریب منابع طبیعی با رویکرد تخریب جنگل ها و مراتع

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 426-444

10.30510/psi.2022.319535.2967

معصومه شایسته پاهنگه؛ علی پریمی؛ مرتضی براتی