کلیدواژه‌ها = تحلیل تم
الگوی برند کارفرمایی وزارت آموزش و پرورش در جهت جذب و نگهداشت نیروی انسانی مستعد و متخصص

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2132-2147

10.30510/psi.2022.309349.2431

مهدی فلاح نوش آبادی؛ سید مجتبی محمودزاده؛ عباس عباس پور؛ مهدی یزدان شناس


ارائه شبکه مضامین ارزیابی زنجیره تأمین گزارشگری مالی در بازار سرمایه ایران: تحلیل مضمونی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1519-1532

10.30510/psi.2022.334939.3307

ناهید صالحی حقی؛ مهدی زینالی؛ رسول عبدی؛ عسگر پاکمرام


شناسایی و تبیین عوامل و مولفه‌های بازاریابی کل‌نگر در بخش خدمات مخابراتی ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1338-1368

10.30510/psi.2023.378827.4201

مهدی جهانیان؛ تحفه قبادی لموکی؛ رضا شافعی؛ حسین حاجی بابایی