کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
بررسی تاثیر هویت ملی بر سبک زندگی در شهر بجنورد

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 3353-3368

10.30510/psi.2022.339548.3403

فاطمه شاد؛ غلیرضا اسماعیلی؛ عیسی حسن زاده


واکاوی مفهوم هنر با تکیه‌بر اشعار فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401

10.30510/psi.2022.359616.3898

علی محمد جهانی؛ علی عشقی سردهی؛ ابوالقاسم امیراحمدی


بررسی تاثیر تغییرات سبک زندگی بر رضایت‌مندی سکونتی؛ موردپژوهی: محله دروس و نازی‌آباد

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5679-5695

10.30510/psi.2022.290809.1826

رضا کشاورزنوروزپور؛ هادی محمودی نژاد؛ ایرج اعتصام


تبیین جامعه شناختی تأثیر سبک زندگی بر خیزش ها و جنبش های سیاسی دانشجویان (مطالعه موردی:دانشگاه رازی کرمانشاه)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 201-224

10.30510/psi.2022.266481.1438

سجاد کنعانی نسب؛ علی روشنایی؛ ابراهیم متقی؛ عالیه شکربیگی؛ خلیل میرزایی


فهمی جامعه شناختی از مصرف تظاهری در مجالس مذهبیِ زنانه

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 461-482

10.30510/psi.2021.302471.2229

محمد تقی کرمی قهی؛ عطیه خاکسارفرد


مطالعه جامعه شناختی تاثیر سبک زندگی بر مشارکت سیاسی دانشجویان(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 229-248

10.30510/psi.2021.228335.1146

سجاد کنعانی نسب؛ ابراهیم متقی؛ علی روشنایی؛ عالیه شکربیگی؛ خلیل میرزایی


ارائه مدل سبک زندگی ذهن آگاهی مشتریان در سیستم بانکی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1836-1852

10.30510/psi.2021.316625.2676

سلیمان ایران زاده؛ هوشیار صالحی؛ حسین قره بیگلو؛ حسین بوداقی خواجه نوبر