کلیدواژه‌ها = شرکت سهامی
کاربرد تئوری بازی در تعادل بخشی بر شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2468-2482

10.30510/psi.2022.357942.3882

سید علیرضا موسوی؛ محمد صادقی؛ علیرضا alireza


بررسی بطلان شرکتها و آثار حقوقی آن بر ذینفعان آن

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1361-1380

10.30510/psi.2022.338864.3390

ابراهیم جلیل پیران؛ مهدی رشوند