کلیدواژه‌ها = دینداری
بررسی عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی افراد در انتخابات ریاست جمهوری شهرشیروان

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 703-719

10.30510/psi.2022.296346.2057

ابرایم صالح آبادی؛ علیرضا قربانی؛ طاهره سلیمی امان آباد