کلیدواژه‌ها = مالکیت
بررسی قاعده ثبات مالکیت، در سرمایه گذاری خارجی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1614-1625

10.30510/psi.2022.301230.2182

حمید شیردژم؛ محمد روحانی مقدم؛ علیرضا حسنی


واکاوی مفهوم حق، تسلط و مالکیت بر خویشتن و رابطه ی آن با خودکشی وامکان جرم انگاری آن

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3649-3670

10.30510/psi.2022.329062.3112

محمد حسین دانشفر؛ مسعود حیدری؛ محمود مالمیر؛ محمود اشرافی


نقش مصلحت و ضرورت در ترجیح مالکیت نوعی اجتماعی بر مالکیت شخصی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1098-1117

10.30510/psi.2022.326059.2995

داود یزدانی کچوئی؛ محمدرضا شیرازی


آئین رسیدگی کمیسیون رفع تداخلات ماده 54 قانون رفع موانع تولید و آثار قضایی ناشی از تصمیمات کمیسیون

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1835-1839

10.30510/psi.2022.318986.2785

غلامعباس نظرخانی؛ ابوالفضل دنکوب؛ محمد غلامعلی زاده؛ حمیدرضا اسماعیلی


نظام حقوقی حاکم بر تملکات دولت و شهرداری ها در ایران با تاکید بر نقش قدرت و خدمت عمومی

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 899-916

10.30510/psi.2022.320734.2834

علیرضا گلستانه؛ حسین جوان آراسته؛ پیمان حکیم زاده خوئی


امکان سنجی تعارض اسناد رسمی با عادی از حیث توان اثبات اسناد عادی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 474-489

10.30510/psi.2021.275145.1575

یاسر اینالو؛ محمد رمضانی؛ مهدی زارع؛ بابک خسروی نیا


کارکردها و مالکیت تلویزیون در کشورهای توسعه یافته؛ با تمرکز بر کشورهای کانادا و نروژ

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1910-1936

10.30510/psi.2021.286651.1730

مهستان معصومی؛ افسانه مظفری؛ علی اکبر فرهنگی؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر؛ طهمورث شیری


علل و هدف از طرح دعوای اثبات مالکیت بر اموال غیر منقول با تأکید بر رویه قضایی

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 2421-2439

10.30510/psi.2022.347774.3592

صمد خدابخشی؛ حمیدرضا علی کرمی؛ وحید قاسمی عهد