کلیدواژه‌ها = ایران
مسئولیتهای فقهی و حقوقی انتقال بیماریهای مسری

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 163-170

10.30510/psi.2022.302699.2240

سید مجتبی سجادی؛ محمد حسن شیبانی فر؛ علیرضا پوربافرانی؛ قاسم جعفری؛ حیدر امیرپور


اثر پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 597-611

10.30510/psi.2022.302525.2232

محمد صابر خدابخشی؛ معین صباحی گراغانی


مقایسه دولت اقتدارگرا و گذار به دمکراسی در چین و ایران

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 687-701

10.30510/psi.2022.318034.2754

سعید حاجی ناصری؛ محمد حسن جباری


بررسی نقش سازمان‌های مردم ‌نهاد در فضای سیاسی و اجتماعی ایران و کانادا در خصوص حمایت از زنان بزه‌دیده

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1162-1192

10.30510/psi.2022.349938.3677

خاتون مهربخش چوبری؛ احمد رمضانی (نویسنده مسئول)؛ شهلا معظمی؛ مجتبی فرحبخش


توسعه بر مبنای فرهنگ سازی اقتصادی و دلالت های آن بر جامعه ایران

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1320-1337

10.30510/psi.2022.307641.2407

ابراهیم سرپرست سادات؛ فرزاد سرپرست سادات


مبانی جرم انگاری در ایران در مشاغل اداری

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2173-2184

10.30510/psi.2022.315143.2633

صابر افراسیابی؛ غفور خوئینی


بررسی تطبیقی نظارت و نفوذ قوه مقننه بر قوه مجریه در ایران و انگلیس

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2250-2256

10.30510/psi.2022.311228.2502

داریوش اسدی؛ محمد جواد رضایی زاده؛ مریم سرمست؛ نوذر شفیعی


نقش اضطرار بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2992-3003

10.30510/psi.2022.302249.2220

محسن رجب زاده؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده اصطهبانی


تعامل سنت و مشروعیت سیاسی با نهاد حکومت در ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1180-1194

10.30510/psi.2022.303977.2284

مجید نوروزی خولکی؛ اسدالله اطهری؛ حسن شمسینی غیاثوند


وظایف و اعمال حقوقی غیر مالی قیم در قبال کودک

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1849-1864

10.30510/psi.2022.299721.2130

شرمینه گل کرم؛ سیدپدرام خندانی


تاثیر نیروی اطلاعات پاکستان برامنیت مرزی ایران و افغانستان

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6863-6878

10.30510/psi.2022.349676.3667

سجاد بهاروند؛ رضا شیرزادی؛ سروش امیری


مقایسه تطبیقی نقش اراده در تشکیل قراردادهادر حقوق ایران و مصر

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4062-4076

10.30510/psi.2022.341457.3438

امید دولاح؛ حسن حیدری؛ شاپور فرهنگ پور


تحلیل سیاستگذاری امنیتی ایران و عربستان در منطقه جنوب‌غرب آسیا

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6064-6078

10.30510/psi.2022.345516.3540

محمدحامد لامعی؛ محمد یوسفی جویباری؛ رضا خدایی محمودی


نقش پیوستن به معاهده زیست محیطی پاریس در تأمین منافع و گسترش روابط ایران در عرصه بین المللی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4826-4834

10.30510/psi.2022.360489.3922

سید علی هاشمی؛ بهرام یوسفی؛ شیوا جلال پور؛ حامد محقق نیا


آسیب شناسی دیپلماسی بین المللی ورزش ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4992-5008

10.30510/psi.2022.344627.3514

آرمان طاهری؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ مرتضی دوستی پاشاکلایی


بررسی تطبیقی شرایط مبیع در مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 700-721

10.30510/psi.2022.332398.3197

جواد رهنما؛ احسان سامانی؛ حیدر امیرپور


سیاست خارجی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 754-773

10.30510/psi.2022.313007.2569

فرامرز صالحی؛ رضا کاویانی؛ مسعود مطلبی


نقش الحاق دولت ایران به سازمان تجارت جهانی با رویکردی بر تصدی‌گری دولت

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1866-1882

10.30510/psi.2022.318284.2756

قاسم بعدی بناب؛ ناصر مسعودی؛ اسماعیل صغیری


سیاست خارجی ترکیه در قبال روسیه از سال 2016 تا 2019

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2608-2622

10.30510/psi.2022.312116.2538

مجید محمدی؛ احسان شاکری خوئی؛ پرویز احدی؛ محمد یوسفی جویباری


بررسی وجود اشتراکات فرهنگی و نیاز دیپلماسی اقتصادی قوی بین دو کشور ایران و افغانستان

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 3147-3161

10.30510/psi.2022.288323.1767

مرتضی شبانی اصل؛ عبدالرسول حسنی فر؛ احمد رضا طاهری


بررسی تطبیقی وضعیت و پیامدهای مثبت و منفی تابعیت مضاعف در حقوق ایران، روسیه و کامن لا

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 379-404

10.30510/psi.2022.304295.2298

مونا انوری؛ سید مرتضی قاسم زاده زاویه؛ علیرضا ظاهری