کلیدواژه‌ها = ترکیه
سیاست خارجی ترکیه در قبال روسیه از سال 2016 تا 2019

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2608-2622

10.30510/psi.2022.312116.2538

مجید محمدی؛ احسان شاکری خوئی؛ پرویز احدی؛ محمد یوسفی جویباری


بررسی و مقایسه بسترهای اجتماعی برنامه های توسعه اقتصادی ایران و ترکیه

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 618-651

10.30510/psi.2023.353585.3802

مرجان معصومی؛ علیرضا امینی؛ محمدحسن الهی منش


تحلیلی بر نقش احزاب در توسعه سیاسی(مقایسه تطبیقی ایران و ترکیه)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 500-518

10.30510/psi.2022.322163.2883

فرزاد الماسی ورمله؛ علی محمد حقیقی؛ غفار زارعی


شناسایی عوامل اقتصادی مهاجرت ترکمن های استان گلستان به ترکیه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.309722.2441

امید مستعان؛ قربانعلی گنجی جامه شورانی؛ محمد مهدی مجاهدی؛ اصغر پرتوی


سیاست خارجی ترکیه در قبال آمریکا از سال 2016 تا 2019

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1488-1509

10.30510/psi.2022.343872.3497

مجید محمدی؛ احسان شاکری خوئی؛ پرویز احدی؛ محمد یوسفی جویباری


ژئوپلتیک و ژئوکالچر :اهداف سیاست خارجی دولت عدالت و توسعه در قفقاز جنوبی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 330-346

10.30510/psi.2021.302538.2238

عبدالرضا بای؛ امیرشیر توماج؛ علی محمد زاده؛ احمد اشرفی