کلیدواژه‌ها = فرار مالیاتی
بررسی و تبیین تدابیر کیفری مبارزه و پیشگری با جرائم مالیاتی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3967-3979

10.30510/psi.2022.321828.2866

محمد امین نوری نژاد؛ سلامه ابوالحسنی


تبیین جامعه‌شناختی فرار مالیاتی در ایران (مورد مطالعه شهر تهران)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 441-459

10.30510/psi.2022.265600.1432

محمد صید؛ ایرج ساعی ارسی؛ احسان رحمانی خلیلی


پیشران‌های فرار مالیاتی از منظر فرهنگی و اجتماعی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 593-614

10.30510/psi.2023.304010.2285

حسن جمالی؛ اکبر اعتباریان؛ سعید شریفی