کلیدواژه‌ها = حبس زدایی
تحلیل جامعه شناسی – تقنینی سیاست جنایی قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2968-2984

10.30510/psi.2022.309403.2438

فرامرز نظافت؛ محمدرضا شادمانفر؛ مجتبی فرهمند


سیاست جنایی ایران با رویکرد حبس زدایی در پرتو قانون کاهش حبس تعزیری

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1093-118

10.30510/psi.2023.310154.2460

مهدی امیدی ارجنکی؛ مسعود حیدری؛ محمود اشرافی