کلیدواژه‌ها = حق
شاخص های حقوقی تشخیص ذینفع در دعاوی زیست محیطی ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2894-2909

10.30510/psi.2022.328901.3087

محمدعلی رضایی آهنگرانی؛ منصور پور نوری؛ سید عباس پورهاشمی؛ داریوش کریمی


واکاوی مفهوم حق، تسلط و مالکیت بر خویشتن و رابطه ی آن با خودکشی وامکان جرم انگاری آن

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3649-3670

10.30510/psi.2022.329062.3112

محمد حسین دانشفر؛ مسعود حیدری؛ محمود مالمیر؛ محمود اشرافی


سلب حق حضانت والدین به دلیل اعتیاد و بیماری های جسمی و روانی در فقه و حقوق ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6998-7012

10.30510/psi.2022.291532.1850

مرضیه نادری؛ محمود قیوم زاده؛ امیر ملامحمدعلی


از ایده آموزش تا آموزش گفتگو در اندیشه کانت و هابرماس

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1549-1565

10.30510/psi.2022.290395.1813

آرتمیس قبادی؛ محمدرضا شمشیری؛ زهره سعادتمند


سیرة سیاسی امام علی (ع) در خطابة غدیریه

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 473-490

10.30510/psi.2022.271852.1509

حسین رحمانی تیرکلایی


حقوق ماهوی ناظر بر عدالت اجتماعی در حقوق موضوعه و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1028-1040

10.30510/psi.2022.314550.2616

حسن حسن زاده؛ علی میر ابراهیمی؛ علی چهکندی نژاد


تأثیر بین‌المللی حکم با نگرشی به رویه قضایی ایران و انگلیس

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3715-3731

10.30510/psi.2022.333184.3220

حسن جعفری؛ حمیدرضا علی کرمی؛ نجادعلی الماسی


شاخص های حقوقی تشخیص ذی حق در دعاوی زیست محیطی ایران

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2395-2411

10.30510/psi.2022.347633.3590

محمدعلی رضایی آهنگرانی؛ منصور پورنوری؛ سید عباس پورهاشمی؛ داریوش کریمی


خوانش استعاری مفهوم «حق» در گفتمان: مطالعۀ موردی دیوان شیخ گیلانی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2776-2794

10.30510/psi.2022.352987.3760

ارزو قادری؛ اکرم کرانی؛ مسعود دهقان


مقایسۀ نگرش کانت و مطهری در خصوص مفهوم حق و تکلیف

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399

10.30510/psi.2021.294270.1973

محمد اسماعیل لطفی دیبا؛ سید خدایار مرتضوی اصل؛ سید مصطفی تقوی مقدم؛ فرید خاتمی