کلیدواژه‌ها = سازمان امور مالیاتی
طراحی و تبیین الگوی مطلوب بهبود بهره‌وری سازمانی در سازمان امور مالیاتی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 18-38

10.30510/psi.2022.359450.3891

خلیل اسماعیل زاده؛ فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی؛ یوسف بیگ زاده؛ جعفر بیک زاده


عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی از دیدگاه جامعه شناسی با استفاده از روش دلفی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4078-4112

10.30510/psi.2022.338777.3383

حوریه صفری؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ علی رحمانی فیروزجاه