کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
سیاست دولت خاتمی و احمدی نژاد در مبارزه با فساد اداری بر اساس مدل سیستمی

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 121-148

10.30510/psi.2022.334210.3283

رسول علی زاده ساروکلایی؛ بهمن کشاورز؛ مهدی خوش خطی؛ عباس مرادی


ارائه الگوی مدیریت استعداد نیروی کار با تأکید بر فرهنگ سازمانی در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با روش ترکیبی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 346-367

10.30510/psi.2022.337382.3340

سمیه بنی خدمت؛ موسی رضوانی چمن زمین (نویسنده مسئول)؛ صمد جباری اصل