کلیدواژه‌ها = احکام حکومتی
بررسی نقش مصلحت و مفسده در تحدید و توسعه احکام خانواده

دوره 3، شماره 3، آذر 1399

10.30510/psi.2022.331832.3174

امین اویسی کهخا؛ محمد رضا کیخا؛ امیر حمزه سالارزائی


نقش مصلحت و مفسده در تحدید و توسعه احکام زنان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1275-1294

10.30510/psi.2022.368321.4114

امین اویسی کهخا؛ محمد رضا کیخا؛ امیر حمزه سالارزائی