کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی پژوهشگری دبیران دوره دوم متوسطه براساس الگوی اکر

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 218-238

10.30510/psi.2022.333258.3227

سیامند مولودی؛ محمد علی مجلل چوبقلو؛ صادق ملکی آوارسین؛ زرین دانشور هریس


ارائه الگوی برنامه درسی مدارس هوشمند در ایران در دوره متوسطه

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2312-2330

10.30510/psi.2022.307226.2392

زهرا قانع؛ محمد حسین یار محمدیان؛ جهانبخش رحمانی


شناسایی شیوه ها و ابزارهای ارزشیابی مولفه های برنامه های درسی در هر یک از سطوح ابتدایی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2950-2975

10.30510/psi.2022.320419.2822

خیرا له بامری؛ حسین مومنی مهموئی؛ مهدی زیرک؛ علی اکبر عجم


طراحی مدل اثرگذاری آزمون سراسری بر برنامه درسی پنهان دوره متوسطه

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 676-689

10.30510/psi.2022.333293.3229

غلامرضا بختیاری؛ حسن شهرکی پور؛ افسانه صابر گرگانی