کلیدواژه‌ها = عوامل اجتماعی وسیاسی
بررسی عوامل اجتماعی و سیاسی موثر بر شفافیت مالی در سازمانهای دولتی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3768-3780

10.30510/psi.2021.297911.2074

سمیه حسینی عقدایی؛ حسن قدرتی؛ حسین جباری؛ حسین پناهیان