کلیدواژه‌ها = دادرسی مدنی
اصول بنیادین دادرسی وتشریفات داوری در ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2050-2061

10.30510/psi.2022.329625.3111

مهدی اصغری مقدم؛ مصطفی ماندگار؛ مصطفی السان


«اصول حاکم بر فرایند دادرسی مدنی و حقوق طرفین دعوا در نظام حقوقی ایران و آمریکا»

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 232-270

10.30510/psi.2021.316008.2685

غزال فاندر؛ سید مرتضی قاسم زاده زاویه؛ سید محمد حسینی