کلیدواژه‌ها = زنان مطلقه
بررسی اثربخشی گروه درمانی مثبتنگر بر ناگویی خلقی، تاب آوری و بهزیستی ذهنی زنان مطلقه

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1382-1396

10.30510/psi.2022.314057.2603

فاطمه رحمانی؛ فرامرز سهرابی اسمرود؛ حسن اسدزاده؛ بیتا نصراللهی


نقش الگوی آموزشی درمانی بر افکار و اخلاق زنان مطلقه با درمان اکت

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2056-2073

10.30510/psi.2022.317234.2718

مرجان مهرابی گوهری؛ سعید وزیری یزدی؛ محمد حسین فلاح یخدانی؛ زهرا چابکی نژاد