کلیدواژه‌ها = مسائل عمومی
ساخت الگوهای ترکیبی برای سیاست‌گذاری عمومی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 857-882

10.30510/psi.2021.319757.2815

محمدرضا احدی؛ محمدرحیم عیوضی