کلیدواژه‌ها = گشاینده
اوصاف تعهدات گشاینده اعتبار اسنادی و تأثیر ورشکستگی‌اش بر حقوق ذی‌نفع

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2876-2895

10.30510/psi.2022.325104.2970

میثم ملازاده؛ یوسف درویشی هویدا؛ سیامک قیاسی سررکی


تأثیر ورشکستگی متقاضی اعتبار اسنادی بر حقوق ذی نفع

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2117-2130

10.30510/psi.2022.325390.2993

میثم ملازاده؛ یوسف درویشی هویدا (نویسنده مسئول)؛ سیامک قیاسی سررکی