کلیدواژه‌ها = نظام کیفری ایران
تاثیر پیشگیرانه اقتصاد شادکامی بر بزهکاری مالی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4651-4670

10.30510/psi.2022.349645.3666

احسان بیانی؛ فاطمه احدی؛ جمال بیگی


نقش و اختیارات مقامات صالح به رسیدگی مقدماتی به جرایم اطفال در نظام کیفری ایران و آمریکا

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 437-456

10.30510/psi.2022.343415.3486

الهام عبدی؛ احمد رمضانی؛ شهلا معظمی؛ مجتبی فرحبخش


تاملی بر آسیب شناسی کیفری جرم جاسوسی در نظام کیفری ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1456-1469

10.30510/psi.2022.374007.4147

مهدی خداشاهی؛ سید محمود مجیدی؛ مهدی ذوالفقاری


چالش ها و راهکارهای رویکرد جنسیت محور در مجازات های جایگزین حبس در نظام کیفری ایران

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 388-406

10.30510/psi.2022.343976.3502

اصغر حبیبی؛ مجتبی فرحبخش (نویسنده مسئول)؛ مجید متین راسخ